مایلستونهای رشدی چیست و چرا مهم است؟

مایلستونهای رشدی

وقتی ما از رشد کودک صحبت میکنیم در واقع ما از مایلستونهای رشدی کودک حرف میزنیم و اینکه کودک باید در چه سنی چه توانایی را داشته باشد.

مایلستونها شامل:

فیزیکی،

اجتماعی،

عاطفی

مهارتهای شناختی و ارتباطی است مانند راه رفتن، تعامل با دیگران، بیان عواطف، شناخت صداهای آشنا و صحبت کردن است.

برای اینکه ما بتوانیم در مورد تواناییهای کودک در سن خاص قضاوت نماییم باید براساس سن و مهارتها این قضاوت را انجام دهیم

در ادامه مایلستون  ۵ حیطه برقراری ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف، مهارتهای اجتماعی و شخصی و حل مسئله آورده شده است.

شما با مقایسه توانایی کودک خود با این مقیاسها میتوانید در صورت وجود مشکل یا سوال با ما تماس بگیرید.

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۴ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۶ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۸ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۱۰ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۱۲ ماهگی و مایلستونهای رشدی